Algemene voorwaarden

1. De rechtsverhouding tussen partijen wordt uitsluitend beheerst door huidige algemene voorwaarden, ook al heeft de klant andere voorwaarden bedongen bij zijn prijsaanvraag of bevestiging. Het feit alleen bij ons een bestelling te plaatsen betekent het uitdrukkelijk en volledig aanvaarden van deze voorwaarden.

2. Prijslijsten en catalogen gelden niet als offerte, maar zijn louter informatief.

3. De klant is door de bestelling denitief en onherroepelijk gebonden door het plaatsen van de bestelling zelf, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, hetzij in handen van onze vertegenwoordiger of afgevaardigde. Van onze kant zijn wij echter tegenover de klant slechts gebonden door de bestelling wanneer deze schriftelijk is bevestigd, en ondertekend door de persoon of een persoon die
bevoegd is om de vennootschap rechtsgeldig te verbinden. De prijzen in onze offertes vermeld zijn rechtsgeldig gedurende één maand te rekenen vanaf de datum van de offerte. Indien uitgaande van onze offerte de klant een bestelling plaatst, meer dan 30 dagen na datum van deze offerte, dan is deze bestelling voor hem volledig bindend, doch wij hebben het recht de prijs aan te passen volgens de indexatieformule vermeld in volgend artikel.

4. Voor elke besteling, hetzij een loutere koop-/verkoopsovereenkomst, hetzij een overeenkomst voor levering en plaatsing, zijn wij gerechtigd de prijs aan te passen volgens onderstaande formule en dit vanaf datum offerte. Formule : p = P( a s/S + b) i/I + c) a = b = 0,40 C = 0,20

Bij abnormale stijging van de grondstoffen zijn we gerechtigd onze prijzen onmiddellijk evenredig aan te passen en dit zelfs voor nog lopende opdrachten en contracten.

5. Wordt de prijs bepaald per oppervlakte, dan wordt deze aangerekend volgens de werkelijke oppervlakte, voegen en openingen niet afgetrokken. Niet rechthoekige elementen worden aangerekend, teruggebracht tot de grootst omschreven rechthoek van het element en worden de mm op de hogere cm gerekend, de kleinste maat berekend zijnde op 6 cm.

6. Iedere bestelling welke door de klant wordt geannuleerd of dewelke niet wordt uitgevoerd, ten ware door ons toedoen, geeft het recht een forfaitaire schadevergoeding te eisen van de klant gelijkstaande met 25 % van de prijs van de niet-uitgevoerde bestelling.

7. De goederen worden aanvaard bij levering. Iedere reclamatie voor geleverde goederen moet worden geformuleerd binnen de 5 dagen na datum van de levering, en per aangetekend schrijven. Iedere reclamatie op een andere manier of buiten deze termijn geformuleerd wordt als onbestaande geacht. In alle geval en hoe dan ook vervalt het reclamatierecht van de klant voor wat betreft zichtbare gebreken vanaf het ogenblik dat hij de geleverde goederen heeft verwerkt en/of geplaatst. De waarborg die wij moeten verstrekken, ook wegens verborgen gebreken beperkt zich tot het vervangen van het defectueus geleverde. Wij kunnen niet gehouden zijn ook maar enige verdere vergoeding of schadevergoeding aan de klant te betalen, noch voor verloren uurloon, noch voor verloren materiaal, noch voor de daardoor eventueel veroorzaakte vertraging. Onze waarborgsverplichting in gevolge verborgen gebreken wordt in de prijs beperkt tot hoogstens 3 maanden na de levering.

8. Verkochte goederen worden nooit teruggenomen.

9. In geval van levering van welfsels, is er een lostijd voorzien van 1 u/60 m2. Bij overschrijding van de lostijd, zal er een supplement worden aangerekend van 55 EURO/uur.

10. In geval van levering en plaatsing van welfsels door onze firma is er een lostijd voorzien van 1 u./60 m2. Bij overschrijding van de lostijd, zal er een supplement van 125 EURO/uur worden aangerekend.

11. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor kleine schendingen aan onze produkten te wijten aan de verhandelingen tijdens het stapelen, laden, transporteren, plaatsen of leveren. Haarscheurtjes of uitslag kunnen geen reden zijn tot weigering. Bramen en andere afwijkingen van de maten eigen aan de fabricatieprocédés kunnen geen reden tot klacht zijn. De elementen kunnen onderlinge niveauverschillen vertonen, welke ook niet als klacht kunnen opgeroepen worden (zij kunnen wel weggewerkt worden door voor het denitief toebetonneren van de elementen, deze met schoren en eventueel een belasting, gelijk te brengen.) Onze produkten zijn enkel voorzien voor een gelijkmatig verdeelde normale last, welke ons door de klant medegedeeld wordt. Speciale lasten zoals muren of daken, dienen nog apart opgevangen te worden. Wij maken immers geen betonstudie van het gebouw, zelfs indien er een legplan wordt gemaakt. De poutrellen waarin gewelven moeten geschoven worden, dienen tussen de flenzen een hoogte te hebben die minimum 2 cm groter is dan de dikte van de gewelven. De maatname is louter een service van onze firma, maar houdt geen enkele verantwoordelijkheid van onzentwege in. Aangezien er bij maatname veelal nog een aantal muren dienen aangezet te worden of poutrellen dienen geplaatst te worden, worden er vele maten doorgegeven, die op dit moment nog niet kunnen gestaafd worden. De klant blijft verantwoordelijk aangezien hij het lastencohier en plan kent. Elementen die onvoldoende de muren dekken, worden nooit vervangen, wel dient er in de voegen van gewelven, of op de vloerplaten een supplementaire
wapening aangebracht te worden (minimaal 1 staaf BE 400, diameter 16 mm, lengte 70 cm, om de 65 cm) die samen met de op te storten rijke beton, zal verzekeren dat de druk van de betonplaat over de volledige muurdikte verdeeld wordt. (berekenen van gewapend beton volgens de methode van de grenstoestanden)

12. Wij hebben het recht de wapeningssectie onder de vorm van een netwerk plus bijlegstaven te plaatsen, met als hoeveelheid de minimum gevraagde staalsectie. Wapening, lengte ,dikte en opleg van de betonelementen worden door ons bepaald. De bestelbon is niet bindend: t.t.z. dat maten kunnen gewijzigd worden indien het om technische of andere redenen achteraf nodig blijkt.

13. Overeengekomen en bedongen leveringstermijnen zijn steeds indicatief en worden nooit als strikte termijn aangezien. Laattijdige levering geeft de klant het recht niet een bestelling te annuleren. De klant is in geen geval gerechtigd enige welkdanige schadevergoeding te eisen wegens laattijdigheid.

14. Indien wij hebben aanvaard om zelf de goederen te leveren en/of te plaatsen, dan is deze aanvaarding steeds aldus te verstaan dat de levering dient te kunnen geschieden over aangelegde wegen, bereidbaar met zwaar materieel. De chauffeur beslist in hoeverre het terrein berijdbaar is. De koper mag die bevoegdheid overnemen mits schriftelijk overeenkomst en mits overname van de volledige verantwoordelijkheid voor alle gevolgen. Indien zulks niet het geval is, zal de klant gehouden zijn de eventuele schade te vergoeden die door de slechte toestand van de leveringsplaats of de toegansgweg aan ons materieel zou zijn veroorzaakt. De supplementaire kosten daardoor veroorzaakt zijn ten laste van de klant (exemplatief worden aangehaald: verloren uurloon van
het personeel, wachttijd van onze vrachtwagens, kranen, onbeschikbaarbeid van deze). Tevens moet de klant de nodige maatregelen treffen om schade te vermijden aan trottoirs, voetpaden, e.d. die bereden worden met zwaar materieel om de werf te kunnen bereiken. Indien de levering geen plaats kan hebben ingevolge onafdoende toegankelijkheid van de leveringsplaats hebben wij het recht de levering stop te zetten en de te leveren goederen terug naar ons bedrijf te brengen. De klant zal de goederen op zijn eigen kosten moeten laten afhalen. De door ons gedane kosten met betrekking tot de levering zijn lastens de klant.

14 bis. De term “opgelegd” houdt steeds in dat onze firma een kraan bezorgt voor het verhandelen van de elementen. Hierbij dient voldoende personeel (min. 2 personen) van de klant aanwezig te zijn, om de elementen op het gebouw juist te leggen en af te haken. De term “geleverd” houdt in dat wij slechts het vervoer verzorgen, en dat het lossen door de zorgen van de klant geschiedt.

15. De verkochte goederen reizen op risico van de klant, zelfs al is de levering franco bedongen.

16. Bij het lossen van de materialen dient de klant toezicht te houden. Het lossen gebeurt onder zijn verantwoordelijkheid. Welfsels die enkel geleverd worden, moeten geplaatst worden met daarvoor geschikt en gekeurd materiaal. Indien ons losmateriaal gebruikt wordt, zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk, aangezien wij bij het gebruik ervan uiteraard niet aanwezig zijn en dit moet gebeuren volgens de regels der kunst; m.a.w. de gebruikers van het losmateriaal worden verondersteld voldoende beroepskennis te hebben.

17. Indien wij de verbintenis hebben opgenomen de verkochte goederen zelf te plaatsen, dan gebeurt deze plaatsing op verantwoordelijkheid en risico van de klant die alle maatregelen moeten nemen om ongevallen en beschadiging van ons materieel, de te leveren koopwaar, zijn eigendommen en deze van derden tegen te gaan en ook gedurende het plaatsen voortdurend toezicht moet houden en de leiding moet nemen over de uitvoering van de werken.

18. De houten stukken nodig om de goederen bij levering te stouwen dienen ons door de klant te worden terugbezorgd, zoniet worden deze aan de klant aangerekend.

19. Elke levering of prestatie die niet uitdrukkelijk in de overeenkomst is voorzien wordt tegen het gangbaar tarief aan de klant in meer aangerekend.

20. De werf moet volledig klaar staan op het ogenblik van de levering en/of plaatsing, zoniet zullen de supplementaire prestaties en de verloren wachttijd in rekening gebracht worden tegen het gangbaar tarief. Dus dienen de ondersteuningen van de vloerplaten geplaatst te zijn en dient
er eventueel ruimte vrijgemaakt te zijn, opdat de kraan zo dicht mogelijk tegen het gebouw kan geplaatst worden.

21. Behoudens anders bedongen zijn onze facturen contant betaalbaar te Waregem. Elke factuur of gedeelte ervan, niet betaald op vervaldag, brengt van rechtswege en zonder enige aanmaning een intrest op van 15%. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15%, met een minimum van 100 EURO en een maximum van 3.000 EURO, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Indien wij de klant hebben toegelaten zijn factuur in meerdere termijnen te betalen, brengt de wanbetaling van één enkele afkorting, aflossing of termijn, automatisch, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, de volledige opeisbaarheid van de nog openstaande schuld teweeg.

22. Het feit dat de klant bij ons een openstaande vervallen schuld heeft, uit welke oorzaak ook, geeft ons het recht elke verdere levering op te schorten tot de klant zijn nanciële verplichtingen zal hebben voldaan, of naar onze eigen keuze, de overeenkomst te ontbinden, volledig of ten belope van het nog niet uitgevoerde, mits een schadeloosstelling van 20% lastens de klant, zoals hierboven bedongen voor wat betreft annulatie van een bestelling. Elke betwisting tot dewelke de interpretatie of de uitvoering van huidige overeenkomst aanleiding zou geven, valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken onder dewelke onze maatschappelijke zetel ressorteert, met uitdrukkelijke uitsluiting van eender welke andere rechtsmacht. Tot bij de volledige betaling van de rekeningen in hoofdsom, intresten en kosten, blijven alle door ons geleverde materialen ons eigendom, zelfs al zouden zij onroerend worden door bestemming of incorporatie.

23. Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat zelfs voor het geval een levering voor het buitenland is bestemd of de bestelling gebeurt door een buitenlandse klant, alleen de Belgische wetgeving van toepassing is.

24. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vorstschade aan de welfsels.

25. Bestellingen die binnen de 3 maand niet afgehaald of afgeroepen voor levering en/of plaatsing zijn, zullen volledig aangerekend worden.